Privacyverklaring


Gel Rock ’n’ Roll-vereniging Gel, gevestigd KNSM-Laan 311, 1019LE Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

gel-online.nl
KNSM-Laan 311, 1019LE Amsterdam
info@gel-online.nl

Voor vragen over privacy of gegevensbescherming bij Rock ’n’ Roll-vereniging Gel kun je contact opnemen met privacy@gel-online.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rock ’n’ Roll-vereniging Gel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@gel-online.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rock ’n’ Roll-vereniging Gel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Rock ’n’ Roll-vereniging Gel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rock ’n’ Roll-vereniging Gel) tussen zit. Rock ’n’ Roll-vereniging Gel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Banster.nl
Via dit systeem kunnen wij online de ledenadministratie bijhouden. Hiermee kunnen mensen zich online inschrijven voor het lidmaatschap, maar ook voor cursussen en evenementen. Tevens wordt het gebruikt voor de facturatie van contributie en lesgeld. Een enkele keer wordt het systeem ook gebruikt voor feesten/kaartverkoop.
Website: https://banster.nl/

Mailchimp
Onze nieuwsbrief (Gel-mail-service), de belangrijkste manier waarop wij communiceren over wat er speelt in de vereniging, welke cursussen en evenementen gepland staan en andere voor leden relevante informatie. Hiervoor maken wij gebruik van Mailchimp. Alleen naam en e-mail worden hierbij gebruikt. Ook niet-leden kunnen zich inschrijven.
Website: https://mailchimp.com/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rock ’n’ Roll-vereniging Gel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gel verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rock ’n’ Roll-vereniging Gel gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben gekregen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@gel-online.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rock ’n’ Roll-vereniging Gel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Rock ’n’ Roll-vereniging Gel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rock ’n’ Roll-vereniging Gel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons in persoon of via privacy@gel-online.nl.

Maken van foto en video-opnamen

Tijdens alle activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden. Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn de lessen, dansevenementen en feesten. Deze opnamen kunnen worden gedeeld op social media en de website voor promotionele doeleinden.

Bewaking privacy gebruik van opnamen

  1. Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.
  2. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. (Ouders van) minderjarige cursisten, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar kenbaar maken bij de vereniging.

 

Rock ’n’ Roll-vereniging Gel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rock ’n’ Roll-vereniging Gel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.