Algemene Ledenvergadering 2013


Amsterdam, 18 februari 2013

Beste Gel-leden,

Wij willen u bij dezen van harte uitnodigen om op 19 maart a.s. om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Rock ’n’ Roll-vereniging Gel bij te wonen. De ALV zal ook deze keer weer worden gehouden in het u welbekende Polanentheater.

Er staan een paar belangrijke punten op de agenda, vandaar dat u bij deze uitnodiging niet alleen de agenda van de ALV vindt, maar ook een toelichting op de belangrijkste agendapunten. Het belangrijkste punt, waarbij we hopen dat jullie kunnen helpen, is onze huisvesting (zie hieronder).

Wij hopen op een goede opkomst en actieve deelname van onze leden!

Met een hartelijke groet,

Het bestuur van Gel: Wouter, Clara, Daphne, Aron, Thomas en Michiel

Agenda

 • Opening 20.15 uur
 • Goedkeuring notulen vorige ALV d.d. 29 maart 2012
 • Locatie voor lessen en vrijdansen gezocht
 • Vernieuwing statuten en huishoudelijk reglement
 • Commissies
  • Muziek
  • Feest
  • Deurcommissie
  • Lesgevers
  • PR
 • Financiën
  • Jaarrekening
  • Begroting 2012
 • Bestuur
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Locatie voor lessen en vrijdansen gezocht!

Het Polanentheater is al velen jaren onze vaste stek op de dinsdagavond en met goede reden: we hebben een grote zaal (met bar) voor de beginnerscursus en het vrijdansen, en voor de vervolgcursussen zijn verschillende kleinere zaaltjes beschikbaar.

Aan al het goede komt een eind en niet voor de eerste keer in onze geschiedenis moeten we op zoek naar een nieuwe locatie. Het Polanentheater zegt na de tweede periode van 2013 de huur op. De reden is zakelijk: op de dinsdag kan de theaterzaal niet verhuurd worden doordat wij de foyer en bar bezetten en wij leveren als vereniging (met zaalhuur en baromzet) niet genoeg geld op om de gederfde inkomsten te compenseren.

Pogingen om hiervoor een oplossing te vinden zijn niet succesvol gebleken. De huurverhoging die nodig is om het Polanentheater te compenseren voor deze gederfde inkomsten is niet haalbaar, zelfs met onze gezonde financiële buffer. We zullen dus met spoed op zoek naar een nieuwe locatie voor onze dansavonden.

Bij dezen doen wij een beroep op al onze leden en iedereen die dit ter oren komt om mee te helpen met het zoeken naar een nieuwe locatie:

Statuten en HR

Zoals besloten in de ALV van 2 maart 2010 is gekeken naar vernieuwing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze hopen wij in de komende ALV goed te keuren, als het statutair vereiste quorum echter niet gehaald wordt zal een tweede ALV worden gehouden om dan alsnog de vernieuwingen te kunnen doorvoeren.

Uitnodiging

Om als vereniging mee te gaan met de tijd en om het milieu en de portefeuille te sparen zal dit, wat het bestuur betreft, de laatste keer zijn dat de uitnodiging voor de ALV per post wordt verzonden. In de toekomst kan dit volledig per e-mail, waardoor het mogelijk is om ook direct toegang te geven tot de bijlages.